[X]

Nasz serwis korzysta z "ciasteczek". Więcej informacji znajdziesz klikając na ten link.

WWW
RSS Youtube


Jesteś tutaj: Strona główna » STRONA GŁÓWNA - newsy » Przeładowane ciężarówki rozjeżdżają drogi w miastach

Przeładowane ciężarówki rozjeżdżają drogi w miastach

13-01-2021 16:07


Przeładowane ciężarówki rozjeżdżają drogi w miastach

 

Organy administracji publicznej nieskutecznie przeciwdziałały poruszaniu się pojazdów przeciążonych po drogach przebiegających przez tereny zurbanizowane. Inspekcja Transportu Drogowego nie wypracowała skutecznych rozwiązań w zakresie eliminacji ruchu pojazdów przeciążonych z obszarów miast - inspektorzy w ich granicach przeprowadzili zaledwie kilkanaście procent wszystkich kontroli ważeniowych. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

 

Raport obnażył nieskuteczność działania samorządów, zarządców dróg oraz ITD w sprawie skutecznej kontroli ważenia ciężarówek przejeżdżających przez tereny zabudowane. NIK skontrolowała 11 miast z kilku województw (bez województwa mazowieckiego). Okazało się, że systemy preselekcji wagowej, pomimo poniesienia znacznych wydatków na ich wybudowanie, miały ograniczoną przydatność dla identyfikacji i eliminacji pojazdów przeciążonych z powodu ich małej dokładności. W dodatku, miejsca ważenia pojazdów zlokalizowano w znacznej odległości od miejsc preselekcji, co umożliwiało kierowcom ciężarówek zjazd z trasy pomiędzy tymi miejscami bez kontroli.

 

Przeładowane pojazdy niszczą drogi…

W 2016 roku odnotowano w Polsce przewóz 1 546 572 tys. ton ładunków, a w 2019 roku już 1 921 073 tys. ton.

Z badań Politechniki Gdańskiej wynika, że pojazdy przeciążone poruszające się po drogach stanowią 14-23% pojazdów ogółem (w zależności od drogi), a przeładowane pojazdy ciężarowe powodują 35-70% szkód konstrukcji nawierzchni dróg. W efekcie następuje osłabienie struktury nawierzchni, powstają ubytki, wyboje i koleiny. Niszczona jest także infrastruktura podziemna: sieć wodociągowo-kanalizacyjna, elektryczna, światłowodowa, a także inne obiekty towarzyszące. A remonty uszkodzonych nawierzchni dróg są pracochłonne i bardzo kosztowne.

Problem przeładowanych ciężarówek dotyczy szczególnie dużych miast, które są jednocześnie dużymi węzłami transportowymi, często zlokalizowanymi na głównych, drogowych szlakach krajowych lub międzynarodowych, w pobliżu okręgów przemysłowych, intensywnie rozwijających się centrów logistyczno-magazynowych lub portów morskich. Rozwiązaniem wspomagającym wytypowanie przeciążonych pojazdów do szczegółowej kontroli są systemy preselekcji wagowej wykorzystujące technologię ważenia pojazdów w ruchu (WIM). Są to systemy pomiarowe służące do pomiaru nacisków osi i masy całkowitej pojazdów bez konieczności ich zatrzymywania. Inspektorzy WITD, podczas typowania pojazdów do kontroli w zakresie nacisków osi i masy całkowitej, mogą wykorzystywać wskazania preselekcyjnych systemów ważenia pojazdów.

Niestety, w krajowym ustawodawstwie brakuje przepisów regulujących kwestię wykonywania pomiarów masy oraz nacisków osi pojazdów w ruchu za pomocą urządzeń preselekcyjnych, a także norm, jakie te systemy powinny spełniać.

 

 

Jak działa system preselekcji w Europie?

W Niemczech tamtejszy Federalny Urząd ds. Transportu Towarowego (BAG) wykorzystuje urządzenia preselekcyjnego ważenia pojazdów w ruchu m.in. do półautomatycznej ochrony mostów i wiaduktów przed wjazdem przeciążonych pojazdów. Czujniki zamontowane w jezdni dojazdowej do mostu, w przypadku przejazdu pojazdu o zbyt dużej masie lub zbyt dużych naciskach na osie, automatycznie włączają szlaban uniemożliwiający wjazd pojazdu na most. Pojazd jest kierowany na zlokalizowany w pobliżu parking, na którym jest poddany ważeniu przez funkcjonariuszy BAG na certyfikowanych urządzeniach pomiarowych.

W Wielkiej Brytanii sygnał o przejeździe przez punkt preselekcji pojazdu przeciążonego przekazywany jest automatycznie do wszystkich znajdujących się w pobliżu tego punktu patroli policyjnych. Informacja przekazywana do radiowozów zawiera dane pozwalające na łatwą identyfikację pojazdu, takie jak numer rejestracyjny, marka pojazdu lub jego kolor. Po zlokalizowaniu pojazdu przez policję jest on doprowadzany do miejsca kontroli, gdzie dalszą procedurą zajmują się funkcjonariusze Agencji Rejestracji Kierowców i Pojazdów (DVSA), którzy dokonują kontroli masy całkowitej i nacisku na osie.

 

Najważniejsze ustalenia kontroli

NIK zbadał czy organy administracji publicznej skutecznie eliminują ruch pojazdów przeciążonych na obszarach zurbanizowanych. Kontrolę planową przeprowadzono w 10 miastach: w Białymstoku,  Częstochowie, Gdańsku, Jaworznie, Kielcach, Łodzi, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie i Wrocławiu, a kontrolę doraźną w Bydgoszczy.

W Kielcach i w Rzeszowie, zarządcy dróg nie przygotowali ani jednego miejsca (!) do kontroli ważeniowej pojazdów, a w Szczecinie funkcjonowało tylko jedno takie miejsce.

W Białymstoku wybudowano dwa miejsca kontroli, ale od marca 2015 roku nie były wykorzystywane przez WITD (miejsca nie zostały przystosowane do kontroli ważeniowych pojazdów, stan wnęk wagowych nie pozwalał na umieszczenie w nich wag).

W pozostałych miastach było od 2 do 9 miejsc kontroli pojazdów w zakresie ich masy całkowitej i nacisków na oś.

W Jaworznie, Częstochowie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu inspektorzy WITD nie wykorzystywali wszystkich miejsc do przeprowadzania kontroli ważeniowych.

Zdaniem NIK, systemy preselekcji wagowej nie miały istotnego wpływu na eliminację pojazdów przeciążonych na terenie dużych miast, mimo poniesienia dużych wydatków na ich wybudowanie (w 6 kontrolowanych miastach było to ponad 22,5 mln zł, systemy preselekcji wybudowane w pozostałych miastach były częścią większych projektów).

Dostęp do danych pochodzących z systemu preselekcyjnego ważenia pojazdów zapewniono inspektorom WITD w 5 miastach (Białystok, Łódź, Wrocław, Bydgoszcz i Szczecin).

Inspektorzy WITD sporadycznie wykorzystywali wskazania systemu preselekcji wagowej do typowania pojazdów do kontroli ważeniowych, a w działaniu samego systemu w wielu przypadkach występowały usterki (błędne wskazania przeciążenia pojazdów, brak ciągłości w dostępie do danych, nierozpoznawanie przez system tablic rejestracyjnych pojazdów). Były również błędy w rejestrowaniu danych np.: brak zdjęcia zarejestrowanego pojazdu, numeru rejestracyjnego, błędne wykazanie liczby osi pojazdu, błędne sumowaniu wagi.

 

 

Boczkiem, boczkiem bez kontroli

Według NIK, wykorzystanie systemów preselekcji podczas kontroli ważeniowych jest możliwe jedynie wtedy, gdy odległość i lokalizacja punktu pomiarowego (bramki preselekcyjnej) umożliwia zatrzymanie wskazanego przez system pojazdu i jego doprowadzenie do miejsca kontroli. Z ustaleń kontroli wynika, że w 5 kontrolowanych miastach (Poznań, Bydgoszcz, Częstochowa, Łódź, Szczecin) po przejechaniu pojazdu przez punkt preselekcji, istniała możliwość ominięcia najbliższego miejsca kontroli na skrzyżowaniu lub poprzez objazdy. Np. w Szczecinie, odległość pomiędzy punktem preselekcji a miejscem kontroli wynosiła nawet 42 km(!).

W Szczecinie, w latach 2018-2020 (I kwartał) w ogólnej liczbie 68,2 mln przejazdów zarejestrowanych przez system preselekcji wagowej, odnotowano ponad 183 tys. pojazdów, których nacisk na oś był większy niż dopuszczalne 11,5 t, w tym ponad 154,5 tys. pojazdów przekraczających dopuszczalne obciążenie 40 t. W tym okresie przeprowadzono jedynie 655 kontroli ważeniowych (odpowiednio 0,36% i 0,42% ogólnej liczby zarejestrowanych przez system preselekcji).

W Rzeszowie zainstalowano system preselekcji wagowej (w tym 5 wag preselekcyjnych), który nie był wykorzystywany przez inspektorów WITD, bo nie ma w mieście miejsc kontroli. Od września 2018 do stycznia 2020 roku, przez stanowiska pomiarowe przejechało ogółem 5,9 mln pojazdów, w tym ok. 51,5 tys. pojazdów przeciążonych, ale nie można było skontrolować tych pojazdów (!).

 

W miastach trudniej o kontrole

ITD nie wypracował rozwiązań eliminowania z ruchu pojazdów przeciążonych na terenie kontrolowanych miast. W Ramowych Planach Kontroli opracowanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na lata 2018-2020 określano liczbę kontroli ważeniowych do zrealizowania w województwach nie uwzględniając konieczności przeprowadzania choćby części czynności kontrolnych w granicach administracyjnych miast.

Wykonanie kontroli ważeniowych na terenach zurbanizowanych jest trudniejsze - wymaga zaangażowania większej liczby inspektorów ze względu na gęstą sieć dróg, dużą liczbę skrzyżowań umożliwiających ominięcie punktu kontroli lub dużego natężenia ruchu. Wymusza to konieczność kontroli z użyciem dodatkowego pojazdu, który doprowadzi wstępnie wytypowany pojazd ciężarowy do miejsca kontroli.

Większość ITD wybierała prostsze rozwiązanie organizacyjne i realizowała kontrole poza granicami dużych ośrodków miejskich, stąd w miastach przeprowadzano je bardzo rzadko (wyjątkiem jest tu Gdańsk).

Podkarpacki i Świętokrzyski WITD nie wydały żadnej decyzji administracyjnej za przejazd pojazdów przeciążonych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t poruszających się po Rzeszowie i Kielcach (brak było miejsc do ważenia pojazdów).

 

Ogółem w latach 2018-2020 (I półrocze) inspektorzy WITD na terenie kraju przeprowadzili łącznie prawie 52 tys. kontroli ważeniowych pojazdów, z czego połowa to kontrole pojazdów powyżej 3,5 t. Nałożono 3212 decyzji na łączną kwotę blisko 18 mln zł. W związku z kontrolami ważeniowymi pojazdów do 3,5 t nałożono mandaty na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

 

 

Samorządy nie chcą ciężarówek w miastach

W ocenie NIK, jedynie w Bydgoszczy, Łodzi i Wrocławiu zarządcy dróg i WITD prawidłowo współpracowali w celu ochrony miast przed ruchem pojazdów przeciążonych (m.in. wykorzystywanie przez WITD wag stacjonarnych wybudowanych przez zarządców dróg do dynamicznego ważenia pojazdów ciężarowych, zapewnienie wystarczającej infrastruktury do prowadzenia kontroli wrażeniowych).

We wszystkich 11 miastach, zostały przyjęte dokumenty strategiczne określające założenia rozwoju tych miast. Zakładano w nich stopniową eliminację tranzytowego ruchu ciężarowego z terenów zabudowanych (skierowanie go na systemy obwodnic, budowanie dróg pozwalających na wyprowadzenie ruchu ciężarówek z centrów miast i rejonów zabudowy mieszkaniowej oraz podniesienie nośności dróg). We wszystkich wprowadzano rozwiązania administracyjne ograniczające ruch pojazdów ciężarowych w wybranych obszarach miast lub na ich całym terenie (ograniczenia poruszania się na terenie całego miasta pojazdów ciężarowych o określonej dopuszczalnej masie całkowitej, lokalne ograniczeniach prędkości i dostępności ulic dla pojazdów o określonej dmc, wyznaczanie dróg tranzytowych dla pojazdów ciężarowych, wprowadzanie odcinkowych ograniczeń tonażowych dla tranzytu przez obszar miasta).

Tylko w Białymstoku i Bydgoszczy przewidziano lokalizację miejsc do kontroli nacisków na osie i masy całkowitej pojazdów w przypadku budowy nowych dróg.

W Szczecinie, jednostka odpowiedzialna za przygotowanie projektów nowych dróg, nie uwzględniła w dokumentacji miejsc kontroli pojazdów, pomimo wniosku ze strony zarządcy drogi.

 

NIK przypomina, że zgodnie z art. 10d Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/719 z 29 kwietnia 2015 roku, państwa członkowskie, powinny do 27 maja tego roku przyjąć szczególne środki w celu ustalenia, które pojazdy lub zespoły pojazdów będące w użytkowaniu najprawdopodobniej przekroczyły odpowiednie limity masy i w związku z tym powinny zostać poddane kontroli.

 

Ciekawe jak by wyglądały wyniki kontroli w Radomiu?
/ Roman Furciński, źródło: NIK /


POJAZD CIĘŻAROWY   ŁADUNEK   MASA   KONTROLA   WAGA   PUNKT KONTROLNY   WITD   ITD   MIASTO   

Podoba Ci się ten artykuł? Przekaż go innym:


comments powered by Disqus
NAJNOWSZE KUPIĘ/SPRZEDAM/WYNAJMĘ
Zdjęcie Sprzątanie po zmarłych
Sprzątanie po z... 1.00
PARTNERZY

 

 

 

 

 

 

       

 

19 stycznia 2021 15:43
Imieniny:
Henryka, Mariusza, Erwina

 
Profil


Zarejestruj się

 
Facebook
Zgłoś info
Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em!

603 216 702

Gdzie najtańsze paliwo


RADOM 
3,79 - stacja przy ul. Czarnieckiego
RADOM
3,77 - stacja przy ul. Czarnieckiego
RADOM
. - .....
RADOM
1,74
 - stacja autogaz przy ul. Czarnieckiego
Uwaga! Ceny podawane są na podstawie własnych obserwacji i zgłoszeń od internautów.

 

Statystyki dnia 05.01.2021
kraj
wypadki drogowe - 52
zabici w wypadkach - 5
ranni w wypadkach - 59
zatrzymani nietrzeźwi kierujący - 124
źródło:  www.policja.pl
 
04.01.2021
wypadki drogowe - 2
zabici w wypadkach - 0
ranni w wypadkach - 2
zatrzymani nietrzeźwi kierujący - 8
źródło:  www.kwp.radom.pl
Województwo mazowieckie (bez garnizonu stołecznego warszawskiego)
Radom
17.02.2020
wypadki drogowe - 1
zabici w wypadkach - 0
ranni w wypadkach - 1
kolizje -11
ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących - 2
zatrzymane prawo jazdy za przekroczenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym - 0
źródło:  WRD KMP Radom
 
KALENDARZ DZIAŁAŃ:

"Bezpieczne przejście"  - w codziennej służbie , działania wzmożone raz w miesiącu

"Widoczny na drodze-bezpieczny po zmroku" - w codziennej służbie, działania wzmożone raz w miesiącu

 
 
UTRUDNIENIA W MIASTACH