• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

Niechciane drogi

Niechciane drogi

12 sierpnia 2018

 

Samorządy nie są zainteresowane zarządzaniem starodrożami, czyli starymi drogami krajowymi, które przejęły po wybudowaniu i oddaniu nowych dróg krajowych. Powodem jest to, że przekazanie takiej drogi nie wiąże się z zapewnieniem środków na jej utrzymanie i samorządy muszą ponosić koszty remontów czy odśnieżania we własnym zakresie. Tak wynika z najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli.

 

NIK opublikował raport “O organizacji ruchu i utrzymaniu dróg przekazanych jednostkom samorządu terytorialnego po wybudowaniu nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad”. Sprawa nie jest błaha. Z jednej strony, wszyscy cieszymy się z nowych dróg – szczególnie tych ekspresowych i autostrad, ale z drugiej taka sytuacja przysparza problemów samorządom, przez które przebiegały stare nitki dróg krajowych, bo wtedy zarządzanie nimi przechodziło z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na samorządy, ze względu na zmianę kategorii takich dróg.

 

Co mówi raport?

W latach 2004-2017 jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w zarząd blisko 1,4 tys. km starych dróg krajowych, które po wybudowaniu i oddaniu do użytkowania nowych dróg krajowych, w tym dróg ekspresowych lub autostrad, przestały pełnić swoją dotychczasową funkcję.

Ponieważ w ślad za przekazaniem takiej drogi nie “idą pieniądze” na jej utrzymanie (samorządy ponoszą koszty remontów czy odśnieżania we własnym zakresie), część nowych zarządców dróg podejmowała próby zablokowania lub opóźniania ich przejęcia. Nierzadko kłopotem był też nieuregulowany stan prawny gruntów, na których znajdowały się przekazywane stare drogi krajowe.

Ponadto, NIK zwraca uwagę, że ponad 60% skontrolowanych zarządców dróg nie prowadziło wymaganych kontroli stanu technicznego starodroży, a blisko połowa nie zapewniła ich czytelnego i prawidłowego oznakowania.

Gwoli przypomnienia: zarządcą dróg krajowych jest GDDKiA, wojewódzkich – zarząd województwa, powiatowych – zarząd powiatu, gminnych – wójt (burmistrz, prezydent miasta).

NIK podała przykład z bliskiego nam rejonu, województwa świętokrzyskiego (żadna z dróg z regionu radomskiego nie była objęta kontrolą), kiedy po wybudowaniu odcinka nowej drogi ekspresowej nr 7 oraz drogi krajowej nr 42, stare odcinki tych dróg zostały pozbawione dotychczasowej kategorii i zaliczone

od 24 września 2015 roku do kategorii dróg – wojewódzkich. ZDP przejął zarząd nad tymi odcinkami dróg 28 grudnia 2015 roku (z dniem wejścia w życie uchwały Sejmiku). Z informacji uzyskanych w toku kontroli ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach wynika, że w okresie od 24 września do 28 grudnia 2015 roku odcinki te faktycznie pozostawały bez zarządcy i nie zostały objęte zimowym utrzymaniem.

 

Zmiana statusu byłych dróg krajowych na gminne, nałożyła na gminy obowiązek utrzymania tych dróg (remonty, odśnieżanie, okresowe kontrole stanu technicznego), co wiązało się z ponoszeniem dużych nakładów finansowych. Samorządy nie dysponowały jednak odpowiednimi środkami na bieżące utrzymanie tych dróg i walczyły o zmianę ustawy o drogach, postulując każdorazowe przeprowadzanie oceny danego odcinka drogi przed zmianą jej statusu pod kątem funkcji, jakie pełni on w sieci dróg publicznych.

Nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która weszła w życie 9 lipca 2015 r. przewidziała rozwiązanie, że odcinek drogi krajowej zastąpiony nowo wybudowanym odcinkiem drogi, nie będzie uzyskiwał – jak dotychczas – kategorii drogi gminnej, a będzie zaliczany do kategorii dróg wojewódzkich. Jednak zarówno sejmik województwa jak i rada powiatu uzyskały możliwość podjęcia uchwały o pozbawieniu takiej drogi kategorii drogi wojewódzkiej bądź powiatowej. Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy, w ciągu 90 dni od wejścia nowelizacji w życie, była uprawniona do podjęcia uchwały o pozbawieniu drogi zaliczonej do kategorii dróg gminnych jej statusu i wtedy stawała się ona z mocy ustawy drogą wojewódzką. Z kolei samorządy województw mogły zatrzymać przekazane w ten sposób przez gminy drogi lub przekazać je do powiatów, a te z kolei mogły przekazać je gminom.

Trzeba przyznać, że dla przeciętnego Kowalskiego, może to być trochę zawiłe.

 

Najważniejsze ustalenia kontroli

Według NIK, większość skontrolowanych samorządów nie wypełniała prawidłowo obowiązków zarządcy drogi na przejętych starodrożach także tych, które w zasadniczy sposób wpływają na właściwe utrzymanie dróg i zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nie dokonywano bowiem wymaganych kontroli dróg, w tym stanu technicznego lub przeprowadzano je niezgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Blisko połowa zarządców nie miała projektów organizacji ruchu dla wszystkich przejętych odcinków dróg, również w przypadku zmian w organizacji ruchu po przejęciu ich w zarząd. Zarządcy nie zapewnili również na tych drogach sprawnego, czytelnego i zgodnego z przepisami oznakowania. To wszystko negatywnie wpływało na bezpieczeństwo w ruchu.

 

 

Brak zatwierdzonej organizacji ruchu może powodować niewłaściwe umiejscowienie znaków na drodze, a w konsekwencji zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Przeprowadzone w trakcie kontroli oględziny starodroży wykazały szereg nieprawidłowości w oznakowaniu pionowym i poziomym – stwierdzono je w 20 spośród 26 jednostek objętych kontrolą. W szczególności dotyczyły one ustawienia pionowych znaków drogowych niespełniających wymogów określonych przepisami (znaki wyblakłe, zniszczone), rozmieszczenia znaków niezgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu oraz braków w oznakowaniu w stosunku do informacji zawartych w projektach organizacji ruchu.

Stan techniczny nawierzchni większości odcinków starodroży był dobry (40%) lub zadowalający (47%). Stan nawierzchni 13% odcinków został oceniony jako niezadowalający.

Prawie wszystkie objęte kontrolą odcinki starodroży w momencie ich przekazywania przebiegały po gruntach, które nie miały w pełni uregulowanego stanu prawnego. Aż 96% zarządców, którzy przejęli drogi nie doprowadziło do uregulowania stanu prawnego gruntów i ujawnienia prawa własności do gruntów w księgach wieczystych znajdujących się pod przejętymi starodrożami oraz zaktualizowania danych dotyczących własności i zarządu w ewidencji gruntów i budynków.

 

Radom będzie miał problem?

Przez Radom przebiegają drogi krajowe nr 7, 9 i 12 (oraz drogi wojewódzkie nr 737, 740 i 744). ſączna długość dróg krajowych wynosi 34 km (wojewódzkich – 8 km). Już niedługo się ona zmniejszy, bo jesienią ma być oddana do użytku nowy odcinek drogi ekspresowej nr 7 – zachodnia obwodnica Radomia. Samorząd przejmie zatem te odcinki drogi krajowej nr 7, które przebiegało przez miasto.

W przyszłości czekać będzie przejęcie starej drogi krajowej nr 9 – po wybudowaniu nowej drogi ekspresowej nr 12.

Roman Furciński, fot. Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt