• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności

Strefa płatnego parkowania - postój płatny, a może nie?

Strefa płatnego parkowania – postój płatny, a może nie?

28 listopada 2015

 

Większość odcinków Radomskiej Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego jest oznakowana niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Opłatę można pobierać, gdy miejsce jest oznakowane znakiem pionowym i poziomym, czyli wymalowanymi liniami na jezdni. Kary dodatkowe dla kierowców są wystawiane nawet wówczas, gdy zaparkują auta w innych miejscach, w pasach drogowych na terenie strefy lub gdy nie ma wyznaczonych poziomych miejsc postojowych.

 

Od razu zaznaczamy, to nie jest tekst mający wywołać chaos, ale zobligować Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu, czyli zarządcę dróg i RSPPN, do wprowadzenia odpowiednich zmian, żeby zgodnie z przepisami pobierać opłaty za postój aut w RSPPN. Krótko mówiąc, jeżeli od kierowców wymaga się wnoszenia opłat, to niech to będzie zgodne z literą prawa. Być może nie wszyscy kierowcy wiedzą o nowelizacji ustawy “Prawo o drogach publicznych” i rozporządzeniu ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej jasno określające jak powinny być oznakowane strefy płatnego parkowania i kiedy opłaty powinny być pobierane. Kierowcy może muszą tego wiedzieć (chociaż dobrze by było, żeby wiedzieli), ale urzędnicy już tak.

 

 

“Winien” spójnik “oraz”

Wspomniane wyżej nowelizacja ustawy i rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 23 września 2013 roku weszły w życie 14 lutego 2014 roku. Art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy mówi o obowiązku opłacania parkowania pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania niestrzeżonego. Natomiast art. 13b ust. 1 ustawy stanowi, że opłatę pobiera się za parkowanie pojazdów w wyznaczonym miejscu, w określone dni robocze, w określonych godzinach lub całodobowych.

W rozporządzeniu wyraźnie zaznaczono, że “(…) W strefie oznakowanej znakiem D-44 (strefa płatnego parkowania) miejsca dla postoju pojazdu samochodowego wyznacza się znakami pionowymi określonymi w pkt 5.2.18 oraz znakami poziomymi określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia w: pkt 5.2.4, pkt 5.2.5, pkt 5.2.6 i pkt 5.2.9.2 (…)”.

Przez spójnik “oraz” nałożono obowiązek na zarządzających strefami płatnego parkowania właściwego oznakowania miejsc postojowych. Obok znaków pionowych (D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, D-18b „parking zadaszony”) musi więc być oznakowanie poziome, czyli wymalowane linie (P-18 „stanowisko postojowe”, P-19 „linia wyznaczająca pas postojowy”, P-20 „koperta”).

 

 

 

Sprawę wyjaśnił Jonatan Hasiewicz, prawnik z warszawskiej Kancelarii Radcowskiej OKOLSKI specjalizujący się m.in. w prawie drogowym, w tekście “Cicha rewolucja w strefach płatnego parkowania”.

“(…) Ustawodawca ukradkiem wprowadził konieczność oznakowania odpowiednimi znakami pionowymi oraz znakami poziomymi miejsc postojowych istniejących w obrębie stref płatnego parkowania. Warto zauważyć, że wprowadzono w rzeczonej nowelizacji koniunkcję (słowo „oraz”), które implikuje w sposób wyraźny, że aby miejsce postojowe w strefie płatnego parkowania było oznakowane w sposób właściwy, to musi być ono oznakowane jednocześnie znakami pionowymi oraz poziomymi. Zapis ten zarazem wskazuje, iż oznakowanie jedynie jedną z form oznakowywania miejsc postojowych nie będzie wypełniało dyspozycji nowelizacji rozporządzenia z sierpnia 2013 roku obowiązującej od 14 lutego 2014 roku. Przez organ zarządzający ruchem na drodze muszą zostać zastosowane obie formy oznakowania równocześnie.

Co zatem w sytuacji, gdy miejsce w strefie płatnego parkowania, na którym zgodnie z ogólnymi zasadami ustawy – “Prawo o ruchu drogowym” postój pojazdów jest dopuszczalny, nie zostanie oznakowane stosownym oznakowaniem pionowym i poziomym w myśl powyższej nowelizacji? Jeżeli pełnowartościowe miejsce postojowe musi być oznakowane znakiem poziomym i pionowym, to a contrario, jeśli wybrane przez kierowcę miejsce postoju (dopuszczalne na ogólnych zasadach prawa o ruchu drogowym) nie zostanie oznakowane w sposób właściwy znakiem pionowym i poziomym, należy uznać, że miejsce to nie może zostać zakwalifikowane jako miejsce spełniające wymogi stanowiska postojowego w myśl nowelizacji rozporządzenia obowiązującej od 14 lutego 2014 roku. Tym samym naliczenie opłaty za postój w takim miejscu lub nałożenie opłaty dodatkowej wskutek nieuiszczenia opłaty za postój będą niemożliwe, gdyż takie miejsce nie będzie spełniało kryteriów płatnego miejsca postojowego w strefie płatnego parkowania. Wydaje się, że w obecnym stanie prawnym kierowca, który zaparkuje w obszarze strefy płatnego parkowania na miejscu nieoznakowanym, nie będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za postój (…)”.

(pełny tekst: http://www4.rp.pl/artykul/1098688-Nowe-rozwiazania-prawne-w-strefach-platnego-parkowania.html)

 

Ministerstwo wyjaśnia

Kilka tygodni temu poprosiliśmy ministerstwo o szczegółowe wyjaśnienia podając konkretne przykłady z radomskiej strefy płatnego parkowania.

 

– Kwestie pobierania opłat za postój w strefie płatnego parkowania, określone zostały w artykule 13b ustęp 1 ustawy “Prawo o drogach publicznych”, zgodnie z którym opłatę tę pobiera się za postój pojazdów samochodowych w strefie płatnego parkowania, w wyznaczonym miejscu. Zatem opłatę pobieramy wtedy, gdy spełnione są warunki, to znaczy postój odbywa się w strefie płatnego parkowania i jest do tego postoju wyznaczone miejsce – wyjaśnił nam Piotr Popa, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. – Oznakowanie poziome w strefie płatnego parkowania jest konsekwencją umieszczenia w organizacji ruchu znaku D-44 [strefa płatnego parkowania – przyp. red.] oraz D-45 [koniec strefy płatnego parkowania – ptrzyp. red.] i ustalenia granic strefy płatnego parkowania. Brak możliwości właściwego oznakowania poziomego miejsca dla postoju pojazdu samochodowego w sposób opisany wyżej wymienionymi przepisami wyklucza przeznaczenie tego miejsca na postój pojazdu. Brak oznakowania poziomego w strefie płatnego parkowania świadczy o braku zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami.

 

 

Dobrze, a co z miejscami w strefie na ulicach objętych ochroną konserwatora zabytków? Przecież radomska strefa jest wyznaczona m.in. na ulicach: Moniuszki, Piłsudskiego, Focha, Żeromskiego, placu Konstytucji 3 Maja, gdzie są nawierzchnie z kostki granitowej lub bzalatowej. Na ul. Curie-Skłodowskiej i placu przed Urzędem Miejskim przy ul. Kilińskiego nawierzchnie parkingów są wykonane z kostki brukowej. Na każdej z wymienionych ulic poziome miejsca postojowe wymalowane są białymi farbami (znak poziomy P-20 “koperta”) i wyznaczone z kostki ciemniejszej barwy od pozostałej na nawierzchni.

 

 

– Odnosząc się do sposobu wyznaczania miejsc postojowych w miejscach objętych ochroną konserwatorską, na przykład, na kostce granitowej lub kostką brukową o odmiennej kolorystyce w stosunku do nawierzchni, zgodnie z przepisami pragrafu 85 ustęp 2 rozporządzenia ministrów: infrastruktury oraz spraw wewnętrznych i administracji z 31 lipca 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych, znaki drogowe poziome są barwy białej lub żółtej – wytłumaczył Piotr Popa. – Wyznaczenie stanowisk postojowych, na przykład, materiałem drogowym o odmiennej kolorystyce w stosunku do nawierzchni, w inny sposób niż określony przywołanymi wyżej przepisami, nie stanowi obowiązku dla kierującego pojazdem do wykonywania postoju w sposób tak wyznaczony, gdyż nie stanowi znaku drogowego poziomego.

 

 

 

Centrum do oznakowania

Z przedstawionej interpretacji i wyjaśnień rzecznika ministra infrastruktury i rozwoju wynika, że w radomskiej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego należy wymalować białe (lub żółte) linie miejsc postojowych. I należy to zrobić również na ulicach objętych ochroną konserwatorską. Wymalowanie białą farbą tzw. kopert świadczy, że można to zrobić. Również wymalowane linie na ul. Focha (parkowanie równoległe do krawężnika) pokazują, że dla chcącego nic trudnego.

Zgodnie z przedstawioną interpretacją ministerstwa, jeżeli MZDiK nadal chce prawnie pobierać opłaty za parkowanie w strefie, wymalowane linie powinny się pojawić m.in. na placu Konstytucji 3 Maja, Moniuszki, Piłsudskiego, Żeromskiego, Rwańskiej.

To samo dotyczy parkingów o nawierzchni z kostki brukowej: ul. Curie-Skłodowskiej, parkingu przed UM przy ul. Kilińskiego.

 

– Już w maju zwróciłem się do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wyrażając wątpliwości co do prawidłowego oznakowania strefy płatnego parkowania. Wwdług mnie, jest niewłaściwie oznakowana. Zgodnie z przepisami, miejsca postojowe powinny być wyznaczone znakami drogowymi pionowymi i poziomymi, czyli wymalowanymi liniami. Do tej pory nie otrzymałem odpowiedzi – powiedział Wiesław Wędzonka, radny Platformy Obywatelskiej Rady Miejskiej Radomia. – Wszystkie instytucje, państwowe czy samorządowe i podmioty są zobowiązane do ptrzestrzegania przepisów. Jeżeli w tej mierze nie są przestrzegane przepisy, to żadne opłłaty od kierowców nie powinny być pobierane.

 

– Jeżeli ustawa reguluje w jaki sposób powinno być oznakowanie pionowe i poziome, to Miejski Zarząd  Drg i Komunikacji, który jest operatorem strefy płatnego parkowania pownien tego przestrzegać i odpowiednio zastosować. Moim zdaniem, jeżeli jest to niewłaściwe oznakowane to brak podstaw egzekwowania z tego tytułu opłat od kierowców – dodał Kazimierz Woźniak, radny (Stowarzyszenie Radomianie Razem) Rady Miejskiej.

 

 

Prawidłowo oznakowane miejsca postojowe (znaki pionowe oraz wymalowane linie poziome) SPPN są m.in. na ul. Kilińskiego (przed dawną szkołą “odzieżową” i po drugiej stronie jezdni), na ul. Focha, na ul. Żeromskiego (między 25 Czerwca a Czachowskiego) i na 25 Czerwca (przed “samochodówką”, z wyłączeniem zatoki przed światłami przy skrzyżowaniu z Kelles-Krauza).

 

Kierowcy, odwołujcie się

Kontrolerzy sprawdzający bilety zaparkowanych samochodów w RSPPN wystawiają upomnienia o uiszczenie opłaty dodatkowej (50 zł) wszystkim autom, które znajdują się w pasie drogowym, również przed znakami drogowymi. Powołują się na uchwałę Rady Miejskiej Radomia i zapis, że “(…) opłata za parkowanie pojazdów samochodowych obowiązuje w każdym miejscu SPPN, w całym pasie drogowym danej ulicy (…)” (ostatnia Uchwała nr 180/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 sierpnia 2015 roku w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych opłat w mieście Radom, par. 1 ust. 3). To już jest absolutnie niezgodne z przepisami. Powinna być reasupcja uchwały Rady Miejskiej przystosowująca zapisy uchwały do ustaw i rozporządzeń ministerialnych, zgodne z przepisami prawa.

 

Kierowcom, którzy zaparkują auto w pasie drogowym w ulicy będącej w strefie płatnego parkowania, ale przed znakami wyznaczającymi miejsca parkingowe, a otrzymają upomnienie o uiszczeniu opłaty dodatkowej radzimy napisać odwołanie do MZDiK i załączyć zdjęcie zaparkowanego auta. W odwołaniu należy powołać się na nowelizację “Prawo o drogach publicznych” i rozporządzenie ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z dnia 23 września 2013 roku.

Jeżeli mamy za coś płacić, to płaćmy, ale zgodnie z literą prawa.

 

Roman Furciński, fot. Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt