• Ster_Tiguana_Hybrid_1300x260px-1-
  • Ster_Tiguana_1300x260px-1-_-1-

Aktualności||Główny slider

warszawskaa2_290

Dlaczego nie było chętnych do przebudowy ul. Warszawskiej?

23 września 2022

Żadna firma nie była zainteresowana przebudową odcinka jednej z najważniejszych ulic Radomia. Z niektórych zapytań od potencjalnych wykonawców wynika, że w przetargu postawiono nierealne do spełnienia warunki. Może tu jest odpowiedź dlaczego nikt się nie zgłosił?

Bardzo rzadko się zdarza, żeby nikt nie zgłosił się do przetargu. Zwłaszcza do dużej inwestycji, jak przebudowa ul. Warszawskiej, od ronda Narodowych Sił Zbrojnych (popularnie zwane „warszawskim”) do granic miasta, do ul. Rataja (można zapoznać się tutaj).

Prawie 300 zapytań

Przed złożeniem ofert potencjalni wykonawcy, mogą złożyć zapytania, jeśli mają wątpliwości lub uważają, że przedstawione warunki przetargu są nierealne albo mało realne do spełnienia, lub niezgodne z przepisami oraz niosące po wykonaniu inwestycji konsekwencje. Tak było i tym razem.

Złożono 282 zapytania. Oto niektóre z nich i odpowiedzi MZDiK.

W § 6 ust. 3 projektu umowy Zamawiający wprowadził zapis zgodnie, z którym „Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym robót Wykonawca naprawia na własny koszt”. Wykonawca wnosi o wykreślenie niniejszego zapisu, który w sposób nieograniczony przerzuca na niego odpowiedzialność i związanym z nią zobowiązaniem ponoszeniem dodatkowych kosztów, między innymi za zdarzenia losowe, a tym samym okoliczności pozostające poza zasięgiem i wpływu Wykonawcy (zapytanie 2).

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian wnioskowanych przez Wykonawcę

Zamawiający przedstawił wymagania w zakresie skrzyżowań w oparciu o nieobowiązujące przepisy (Dz.U. z 1999r. Nr 43 poz.430). Prosimy o powołanie się na aktualne rozporządzenie lub jasne wskazanie odmiennych od aktualnych przepisów wymogów (zapytanie 10).

Odp. Inwestycję należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Koncepcja – MZDiK

Już wstępna analiza planowanych rozwiązań geometrycznych rodzi obawy o prawidłowe funkcjonowanie skrzyżowań. Przy zakładanych przebiegach dróg brak między innymi możliwości ich prawidłowego oznakowania, brak możliwości osiągniecia prawidłowych poziomów swobody ruchu ze względu na zbliżenie dodatkowych jezdni do drogi głównej, brak przejezdności, etc. Czy Zamawiający potwierdza, że przedstawiony układ geometryczny jest wiążący? (zapytanie 11). Jeżeli tak, to prosimy o przedstawienie oświadczenia projektantów wykonujących koncepcję o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami (zapytanie 12).

Odp. Przedstawiona koncepcja jest materiałem poglądowym. Inwestycję należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zamawiający określił nierealny termin wykonania prac. Prosimy zatem o przedstawienie harmonogramu, na którym oparł się Zamawiający uwzględniającego wszelkie niezbędne czynności, miedzy innymi: sporządzenie wstępnych rozwiązań, uzgodnienie ich i pozyskanie warunków technicznych, opracowanie KIP i raportu środowiskowego, uzyskanie DŚU, opracowanie projektu budowlanego, uzgodnienie tego projektu, sporządzenie operatów wodnoprawych i uzyskanie decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, opracowanie wniosku o ZRID, złożenie wniosku i uzyskanie decyzji. Jeżeli Zamawiający nie posiada harmonogramu, to prosimy o przedstawienie założeń, z których wynika przyjęty termin. Biorąc pod uwagę obowiązujące procedury okres projektowania przy takim zakresie będzie trwał około 24 miesięcy (zapytanie 16).

Odp. Termin realizacji pozostaje bez zmian.

Czy Zamawiający wziął pod uwagę zmianę przepisów w zakresie Prawa Wodnego i związanego z tym ryzyka, że istniejący most nie spełnia wymagań w zakresie światła dla wody miarodajnej? Może to prowadzić do konieczności jego przebudowy. Prosimy
o przekazanie dokumentacji hydrologicznej (zapytanie 25).

Odp. Dokumentacja hydrologiczna stanowi element przedmiotu zamówienia i leży po stronie Wykonawcy.

Z uwagi na otoczenie drogi Warszawskiej zlokalizowane liczne zakłady przemysłowe, przy tak dużym ruchu pojazdów ciężarowych w obrębie Inwestycji wątpliwe wydaje się zaprojektowanie dróg dojazdowych o kategorii ruchu KR3? Drogi osiągną trwałość zmęczeniową w czasie krótszym niż wymagany określony zamówieniem 20 lat (zapytanie 36).

Odp. Drogi dojazdowe/dodatkowe projektować z uwzględnieniem projektowanych obciążeń ruchem drogowym oraz „Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych” opracowanym przez GDDKiA.

Proszę o określenie czy przedstawione w PFU (Program Funkcjonalno-Użytkowy – przyp. red.) na planach sytuacyjnych: rondo, skrzyżowania, zjazdy, wjazdy, wyjazdy mają odpowiednią geometrię, żeby zapewnić możliwość przejechania odpowiednich rodzajów pojazdów przyjętych za miarodajne? (zapytanie 55).

Odp. Przedstawiona koncepcja jest materiałem poglądowym. Do przyszłego projektanta należy opracowanie projektu budowlanego, w tym sprawdzenie przejezdności dla pojazdów miarodajnych.

Koncepcja – MZDiK

Zwracamy się o zmiany zapisów PFU, w związku z tym, że Zamawiający przedstawia w PFU jedynie pomiary natężenia ruchu wykonane tylko przez 24 godziny na odcinku pomiędzy skrzyżowaniami, a jednocześnie wymaga od Wykonawcy m.in.:

– wykonania pomiarów natężenia ruchu przez całą dobę w dniu pracującym oraz w weekend na wszystkich skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych planowanych do objęcia sygnalizacją świetlną uwzględniające strukturę rodzajową i kierunkową pojazdów, oraz natężenie ruchu rowerowego i pieszego (w celu ułożenia prawidłowego harmonogramu pracy sygnalizacji).

– zaprojektowania sygnalizacji świetlnej acyklicznej akomodacyjnej na skrzyżowaniach lub wzbudzanej na przejściach dla pieszych i przejazdach dla rowerzystów. (Przewidziane do wybudowania sygnalizacje świetlne należy skoordynować uwzględniając wykonane pomiary natężenia ruchu oraz prognozę ruchu.)

– koncepcji projektu stałej organizacji ruchu (SOR) uwzględniającej m. in. pomiary natężenia ruchu kołowego (z podziałem na strukturę rodzajową i kierunkową) oraz prognozę ruchu na 20 lat,

– koncepcji SOR z obliczeniem przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną wraz z obliczeniem długości kolejki pojazdów przed skrzyżowaniem na podstawie której Wykonawca ma przyjąć długości poszczególnych pasów ruchu dla relacji skrętnych,

– na skrzyżowaniu ul. Warszawska – ul. Ofiar Firleja – Klwatecka uwzględnienia rozwiązań geometrycznych oraz programowych ułatwiających obsługę wzmożonego ruchu podczas Święta Zmarłych (1 Listopada).

– w ramach zadania dokonania symulacji ruchu z uwzględnieniem projektowanej geometrii dróg oraz wykonanych programów sygnalizacji świetlnych w tym koordynacji z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji ruchu np. Vissim oraz przedstawienia Zamawiającemu wyników z przeprowadzonej symulacji.

– po oddaniu inwestycji w przypadku nieprawidłowo dobranych parametrów sterowania ruchem zobowiązania do:

• Wykonania pomiarów natężenia ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną metodą wideorejestracji z uwzględnieniem struktury rodzajowej i kierunkowej,

• Przekazania do tut. Zarządu zapisy z wideorejestratorów celem weryfikacji prawidłowości wykonania pomiarów natężenia ruchu,

• Wykonania aktualizacji dokumentacji projektów stałej organizacji ruchu w wersji papierowej i elektronicznej .pdf,

• Dokonania parametryzacji programów sterowania sygnalizacjami świetlnymi (przeprogramowanie sterowników).

Powyższe należy wykonać na koszt Wykonawcy, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Powyższe zapisy w PFU powodują, że nierealnym jest przygotowanie rzetelnej oferty w zakresie rozwiązań na skrzyżowaniach z sygnalizacja świetlną. W czasie krótszym niż miesiąc wymaga się:

– wykonania pomiarów ruchu z ich analizą,

– przyjęcia wstępnych rozwiązań na skrzyżowaniach,

– obliczenia przepustowości i określenia poziomów swobody ruchu,

– wykonania projektów skrzyżowań do wyceny,

– wykonania symulacji w celu oceny prawidłowości rozwiązania,

– ewentualnej korekty rozwiązań na skrzyżowaniach do wyceny,

– ponoszenia ryzyka za nieprawidłowości.

W związku z powyższym prosimy Zamawiającego o wykonanie pomiarów ruchu na skrzyżowaniach w ciągu ul. Warszawskiej z ich analizą oraz udostępnienie wyników (zapytanie 107).

Odp. Prace należy wykonać zgodnie z PFU. Zamawiający w PFU usunie zapis dot. rozwiązań geometrycznych w czasie Święta Zmarłych.

Koncepcja – MZDiK

Pas wyłączeniowy wg §68 Dz.U. z 2016r. poz. 124 powinien mieć odcinek przyspieszania nie mniejszy niż 100m. Przykładowo odległość pomiędzy osią zjazdu publicznego na nieruchomość nr 149/5 do osi ul. Aleksandrowicza wynosi około 50m. Prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający zmieni zapisy PFU np. na stronie 40, mówiące o obowiązku projektowania pasów włączeń: „Przy wszystkich skrzyżowaniach i zjazdach publicznych należy uwzględnić wykonanie pasów zjazdowych i włączeniowych” Warunek stawiany przed Wykonawcą wg opisu PFU staje się niemożliwy do spełnienia w odniesieniu do przytoczonych przepisów i nie koresponduje z częścią rysunkową PFU (zapytanie 259).

Odp. Przedstawiona koncepcja jest materiałem poglądowym. Do przyszłego projektanta należy opracowanie projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym uzyskanie ewentualnych odstępstw od obowiązujących warunków technicznych. Należy zapewnić zachowanie odpowiedniej widoczności dla włączających się do ruchu

Będą analizowali

Jakie są plany działania MZDiK w sprawie inwestycji i powtórzenia przetargu?

– Analizujemy teraz zapytania od firm. Po jej zakończeniu zostaną podjęte decyzje – powiedział Dawid Puton, rzecznik MZDiK.

Przypomnijmy, wspomniany odcinek ul. Warszawskiej ma być wybudowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Miasto zarezerwowało 80 mln zł (76 mln zł to zabezpieczenie z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

Roman Furciński

Zgłoś info!

Zauważyłeś utrudnienia na drogach?
Poinformuj nas sms-em lub mailem!

603 216 702 redakcja@radommoto.pl

Może Cię zainteresować:

  • Logo Jobsora

Kontakt